BUSINESS INTELLIGENCE со SAP BUSINESS ONE

Имајте јасен преглед во вашето работење со business intelligence, анализи и известувања

Sap Business One нуди моќни алатки за анализа и известување. Вклучува бесплатна и целосно интегрирана верзија на SAP Crystal Reports® за SAP Business One, за да можете да собирате податоци од повеќе извори и да произведувате навремени и точни извештаи засновани на податоци на целата компанија. SAP Crystal Reports, со интегриран Microsoft Office, ви овозможува да изберете различни формати на извештаи и да го контролирате пристапот до прикажаната информација.

Со опционална анализа што ја нуди SAP HANA, SAP Business One обезбедува моќна алатка за анализа, пребарување податоци и известување во реално време. Имате пристап до претходно дефинирани клучни индикатори за изведба и извештаи во реално време, како и алатки за поддршка на одлуки. Можете да ги прилагодите формуларите и прашањата за специфични барања без техничка обука.

Креирање и прилагодување извештаи - Пристапете до податоци од различни извори, креирајте нови извештаи и прилагодете ги постојните во различни шеми со минимални ИТ трошоци.

  Интерактивна анализа - користете ги стандардните карактеристики на MS Excel за да креирате извештаи и ќе можете да го видите вашиот бизнис од нови перспективи.
  Интуитивни алатки - овозможуваат влечење и поврзување, прецизно дупчење, барање помош и предупредувања засновани на работниот тек.
 Аналитика и предефинирани KPI (клучни индикатори за успешност) - ви помагаат да идентификувате отстапувања во планираното работење на кој било дел од процесот во рамките на компанијата.
0 0