Набавка и управување со залихите

Оптимизирајте го купувањето и набавката за да остварите подобри деловни резултати.

Секоја мала компанија има потреба од сеопфатен пристап во управувањето со процесите на набавки, од барања за понуди на добавувачи, до правење барања за набавки и плаќања до добавувачи. SAP Business One помага во управувањето со целиот циклус од нарачка до плаќање, што вклучува фактури, потврди и плаќања. Интегрираните алатки за известување ви овозможуваат лесно да ги споредувате добавувачите и цените за да договорите подобри зделки и да ги идентификувате можностите за заштеда.

 Набавки - креирајте барања за набавки, налози за набавки, потврди, поврзувајте документи за набавки и прегледувајте траги од документи за ревизорски цели и управување со приходите од продажба, дополнителни трошоци и различни валути
  Управување со матични податоци - управувајте со детални податоци во лесен интерфејс, следете го статусот на фактурата и анализата на набавките, одржувајте детални информации за набавки на производи, управувајте со ценовници, како и со сите информации за деловните партнери.
  Интеграција на магацин и сметководство - синхронизирајте ги приходите на стоки и акции во реално време.
  Обработка на фактури - регулирајте ги обврските кон добавувачите, планирајте ги материјалните барања и соодветно спроведете набавки.
  Полесно ажурирано известување - креирајте извештаи за податоци во реално време и прикажете ги во различни формати или во форма на контролни табли и KPI.
0 0